Skatt på pengespill i Norge

For det meste blir ikke pengespill gevinst i Norge beskattet. Hvis du vinner utenom Norge, vil du bli utsatt for inntektsskatt på gevinster som overstiger NOK 10.000. Gevinster fra statlige bedrifter er unntatt.

Eventuelle gevinster fra konkurranse, spill, lotteri eller liknende over NOK 10 000, anses som regel skattepliktig inntekt (§ 5-50 (1), Skatteavtalen (NTA)). Tilfeldige gevinster under 10 000 kroner fra en pengespill aktivitet er unntatt fra skatt. Dette gjelder selv om skattebetaleren mottar mer enn 10.000 kroner gevinster totalt fra flere pengespill aktiviteter innen ett år. Tilfeldige gevinster på over NOK 10 000 fra en pengespill aktivitet er skattepliktige for hele beløpet. Dette gjelder selv om gevinsten deles mellom flere skattebetalere.

Inntekter eller gevinster som er nært knyttet til mottakerens utdanning, arbeid eller forretningsvirksomhet anses ikke for tilfeldige og vil ikke falle innenfor rammene av NTA § 5-50. Dette betyr at gevinster som tilhører spillere som utfører pengespill aktiviteter på profesjonelt nivå, ikke kan skattlegges i henhold til NTA § 5-50. I stedet blir disse gevinsten “inntekt” og beskattet i samsvar med de generelle bestemmelsene om inntektsskatt under NTA.

Gevinster fra lovlig norsk pengespill aktivitet er generelt fullt skattefri (§ 5-50 (2), NTA). Dette betyr at gevinster fra Norsk Tipping og Norsk Rikstotos pengespill aktiviteter er unntatt fra skatt, samt gevinster fra private aktører med lisens til å gi lotterier. I tillegg er gevinster fra offentlig offisielle konkurranser arrangert av media også unntatt fra skatt.

Gevinster fra pengespill aktiviteter i en annen EØS-stat som er sammenlignbare med pengespill aktiviteter lovlig tilveiebrakt i Norge, og som er underlagt offentlig tilsyn og kontroll i hjemstaten, vil også være fullt skattefri (§ 5-50 (2) (d) ), NTA).

I Norge kan kun organisasjoner med humanitært eller sosialt fordelaktig formål få en lisens for pengespill aktiviteter, noe som betyr at kommersielle operatører ikke kan få lisens (se Spørsmål 5, Tilgjengelige lisenser).

Derfor er gevinster fra kommersielle pengespill operatører innen EØS ikke sammenlignbare med pengespill aktiviteter som lovlig kan leveres i Norge, og kvalifiserer ikke for skattefritakelsen i NTA § 5-50 (2) (d).

Dette ble nylig bekreftet i dommen fra Gulating Appeal Court den 19. april 2016 (LG-2015-162007). Retten fant også at bestemmelsen var i samsvar med Norges forpliktelser i henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde i 1992 (den nektet imidlertid søkerens anmodning om en begrunnet uttalelse fra EFTA-domstolen).

I praksis vil derfor ikke flertallet av gevinster fra EØS-pengespill aktiviteter (for eksempel gevinster mottatt gjennom online gambling på EØS-nettsteder) være unntatt fra skatt i henhold til NTA § 5-50 (2) (d).

Skatt på pengespill i Norge
5 (100%) 1 ääntä